החלטה 979 לעניין בעלי נחלות במושבים

המינהל יחל בקידום חתימה על חוזים פרטניים מול בעלי נחלות במושבים ובקיבוצים שתאפשר את עיגון זכויותיהם הקניינות בחלקת המגורים שלהם.

בישראל כ-700 ישובים חקלאיים, מתוכם כ-410 מושבים וכ-274 קיבוצים. מספר בעלי הנחלות במושבים כ-33,000 ועוד 32,000 בתי אב בקיבוצים.

כיום נחתמים במושבים חוזים מתחדשים עם האגודות השיתופיות, לגבי כל משבצת בישוב  ולא ישירות עם בעלי הנחלות.  בקיבוצים נחתמים חוזים מתחדשים עם אגודת הקיבוץ.

בהסדר החדש יעוגנו זכויות בעלי הנחלות בחלקת המגורים  דבר שיאפשר להם לפצל מגרש, להשכיר, למכור ולבנות בחלקת המגורים.

ההסדר החדש קובע כי חלקה א' של הנחלה במושב ( הכוללת חלקת המגורים עד  2.5 דונם) תוחכר לבעל הנחלה בחוזה חכירה לדורות ל-תקופות מתחדשות של 49 שנה. יתרת המשבצת תוחכר  לאגודה בחוזה חכירה לדורות. בעלי הנחלות שיצטרפו להסדר, יוכלו לרשום את זכויותיהם בחלקה א' של הנחלה הכוללת את חלקת המגורים.

בהסדר זה שני שלבים:

שלב א'

1.        תשלום דמי חכירה בגובה 3.75  אחוז מערך הקרקע של חלקת המגורים (עד 2.5  דונם) לזכויות בינוי של 375 מ"ר למגורים. תשלום זה יאפשר לבעל הנחלה  בניה של מס' יחידות דיור בנחלה, בהיקף שלא יעלה על 375 מ"ר בסה"כ,בכפוף למגבלות תכנוניות.

2.       ביטול הרצף הבין-דורי כך שיחידות הדיור יוכלו לשמש את המתיישב ובני משפחתו ולא רק בן ממשיך.

3.       פיצול יח"ד מחלקת המגורים, תמורת תשלום 33% מערך הקרקע עבור המגרש המפוצל.

שלב ב'

ניתן לרכוש את מלא הזכויות למגורים הקיימות והעתידיות תמורת 33% מערך הקרקע של חלקת המגורים, זאת בקיזוז תשלומים שונים כגון תשלום של חלק יחסי מדמי הסכמה ששולמו בגין העברת זכויות וכדומה.

זכויות החוכר בשלב ב' לממש תוספות בניה ללא הגבלה בכפוף לתכנית תקפה:

·         פיצול יחידות מחלקת המגורים(בתנאי שיחידה אחת נשארת צמודה לנחלה).

·         השכרת יח"ד בחלקת המגורים.

קיבוצים שיצטרפו להסדר זה של החלטה 979, יוכלו לבצע שיוך דירות לחבריהם  בהתאם לתנאי ההחלטה ולקבל   את התנאים שמקנה ההחלטה בעיגון זכויות של חברי הקיבוץ בקרקע. המינהל יחתום על חוזה חכירה למגורים ישירות מול חבר הקיבוץ הזכאי.